Logo

S.M. MALİ MÜŞAVİR MURAT AKSOYKOSGEB - KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Bu Programın amacı, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Öncelikli Teknoloji Alanı: Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda Başkanlıkça belirlenecek teknoloji alanlarını ifade eder.

Teknolojik Ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık ve yenilik gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü ifade eder.

Yatırım Projesi: Teknolojik ürünün yatırımı kapsamında amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü ifade eder.

(1) Bu programdan ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için Başkanlık tarafından belirlenen öncelikli alanlarda yer alan;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
b) Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
c) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
d) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
e) Patent belgesi ile koruma altına alınan,
f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
g) Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesi alan
teknolojik ürüne sahip işletmeler yararlanır.

(2) İşletmelerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine yatırım projesi başvurusu yapmaları ve KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmaları esastır.

(3) Yapılan yatırım projesi başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur, yerinde incelenir ve değerlendirme için Kurula sunulur.

(4) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım projesi kabul edilebilir, reddedilebilir, görüşe gönderilebilir veya yatırım projesinin revizyonu istenebilir. Kurulun kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

(5) Değerlendirme sonucu, işletmeye bildirilir.

(6) Yatırım projesi kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Taahhütnamenin ilgili KOSGEB Biriminde kayda alındığı veya işletme tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarih, desteğin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

(7) Yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri www.kosgeb.gov.tr web sayfasında ilan edilir.

Program kapsamında Kurul kararı ile işletmeye yatırım projesi süresince makine-teçhizat ve yazılım giderleri, personel gideri, eğitim ve danışmanlık, kira desteği; yatırım projesi sonrasında ise işletme giderleri desteği verilir.

Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir:
a) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
b) Personel gideri desteği
c) Eğitim ve danışmanlık desteği
d) Kira desteği

Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği kapsamında aşağıdaki giderlere geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olarak destek verilir.
a) Makine-teçhizat ve kalıp giderleri,
b) Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri,
c) Yazılım giderleri,
d) Üretim hattı tasarım giderleri

(1) Personel Gideri Desteği; yatırım projesinde çalışması şartıyla yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir. Yatırım projesi başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren istihdam edilen personel yeni kabul edilir.

(2) Yatırım projesi kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine, ücretine ve destek süresine Kurul karar verir.

(3) İşletmeye, personel giderleri kapsamında, lisans mezuniyetine kadar olan eğitim durumları için brüt asgari ücretin 2 (iki) katını, lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 (üç) katını, yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 (dört) katını ve doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 (beş) katını geçmemek üzere desteklemeye esas aylık net ücret Kurul tarafından belirlenir.

(4) İşletmeye personel giderleri için net ücret üzerinden geri ödemesiz destek verilir. Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Yatırım projesi süresince projenin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik alınacak eğitim ve danışmanlık giderleri için geri ödemesiz destek verilir.

Yatırım proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye, yatırım projesi süresince geri ödemesiz kira desteği sağlanır.

(1)İşletme giderleri desteğinden, yatırım projelerini başarıyla tamamlayan işletmeler 1 (bir) yıl süre ile yararlanabilir.

(2)İşletme giderleri desteği kapsamında aşağıdaki giderlere geri ödemesiz destek verilir.
a) Personel giderleri
b) Enerji giderleri

(1) KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programında, yatırım proje süresi en fazla 36 (otuzaltı) aydır. Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.

(2) İşletme giderleri desteği, yatırım projesinin başarı ile tamamlanmasından itibaren 1 (bir) yıl süre ile verilir.

(3) Destek süresi; yatırım projesi süresi ile işletme giderleri desteği süresinin toplamıdır.

(1) KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

(2) Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

(3) Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için mikro işletmelere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) geri ödemesiz, %40 (kırk) geri ödemeli olarak destek sağlanır.

(4) Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için geri ödemesiz olmak üzere mikro işletmelere %70 (yetmiş), küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 (altmış) destek sağlanır.

(5) Yatırım projesi konusu Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması halinde geri ödemesiz destek oranlarına % 5 (beş) ilave edilir.

(6) Yatırım projesine konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

(7) Geri ödemesiz destek oranlarına, Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması nedeniyle % 5 (beş) ve/veya yerli malı belgesi ile tefrik edilme nedeniyle %15 (onbeş) ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.

(8) Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak %100 oranında destek üst limiti dikkate alınmaksızın geri ödemesiz destek sağlanır.

(1) İşletme, destek unsurlarına ilişkin mal/hizmet alımlarını bu programın uygulama esasları kapsamında gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek uygun bulunan giderlere ilişkin destek ödemesini işletmenin banka hesabına yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

(3) Bu destek programı kapsamında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme ve mahsup işlemlerinde, KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları uygulanır.

Destek kapsamına alınan her bir yatırım projesinin destek süresince ve sonrasında izlenmesi ve değerlendirilmesi, KOSGEB personeli ve/veya İzleyici tarafından yapılır.

(1) Başvurusu reddedilen işletme, aynı yatırım projesi için tekrar başvuru yapamaz.

(2) İşletme, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından bir defa faydalanır.

(3) Stratejik Ürün Destek Programından yararlanan işletmeler farklı bir ürün için bu destek programından yararlanabilir.

(4) İşletme için destek oranı belirlenirken yatırım projesinin kabul edildiği Kurul Karar tarihindeki güncel KOBİ Bilgi Beyannamesine göre belirlenen ölçek esas alınır. İşletmenin destek süresi içerisinde ölçeğinin değişmesi durumunda uygulanan destek oranı değişmez.

(5) Tamamlanmış olan yatırım projesinin, Kurul tarafından başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Yatırım projesinin başarılı/başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.

(6) Destek süresinde işletmenin tasfiyesi, kapanması veya Kurul tarafından yatırım projesinin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletmenin durumu Kurul tarafından değerlendirilir. Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; İşletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte terör, ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik, teknolojik ürünün güncel teknolojinin gerisinde kalması, ekonomik değerini yitirmesi veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle zaruri hal oluştuğuna ilişkin karar verilmesi halinde; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

(7) Destek süresinde işletmenin unvan ve nev’i değişikliği hususu İşletme tarafından KOSGEB Birimine bildirilir.

(8) İşletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi hususu Kurul tarafından değerlendirilerek; desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(9) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde, bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(10) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

(11) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, yatırım projesi bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

(12) Yatırım projesi kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletmeye ait olup, destek süresi içerisinde ve yatırım projesinin tamamlanma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletmeler için bu hüküm uygulanmaz. Yatırım projesinin tamamlanmasından sonra İşletmenin desteğe konu makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların değiştirilmesine ilişkin talepleri KOSGEB Birimi tarafından değerlendirilir.

(13) Program kapsamında yapılan yatırım projesi başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(14) Kurulda desteklenme kararı alınan giderler, desteklemeye esas tutar olup destek tutarı, desteklenecek gider kalemleri dikkate alınmak suretiyle fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir. Bununla birlikte hesaplanan destek tutarları Kurul tarafından belirlenen desteklemeye esas tutar üzerinden hesaplanacak destek tutarlarını aşamaz.

(15) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(16) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve/veya KOSGEB Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı-Endüstriyel Uygulama Programından yararlanan işletmeler farklı bir teknolojik ürün için bu destek programından yararlanabilir.


Not: Bu sayfada yer alan bilgiler http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi sayfası ile KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ve KOBİ Teknoyatırım Uygulama Esasları dökümanlarından derlenmiştir.


© 2014 Her Hakkı Saklıdır. MURAT AKSOY MALİ MÜŞAVİRLİK tarafından tasarlanmıştır. www.MuratAksoy.org