Logo

S.M. MALİ MÜŞAVİR MURAT AKSOYKOSGEB - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

(1) İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları ve proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmaları esastır.

(2) Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurula sunulur.

(3) Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.

(4) Değerlendirme sonucu, işletmeye veya girişimciye bildirilir.

(5) Projesi kabul edilen girişimci, işletmesini kurmasını müteakiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

(6) Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin ilgili KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, proje giderlerine Kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir;

(1) Proje başvurusu kabul edilen işletmeye veya girişimciye proje süresince işlik tahsisi yapılabilir. İşlik tahsisi karşılığında işlik kullanım bedeli alınmaz.

(2) Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 (bin iki yüz elli) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) TL, teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 24.000 (yirmi dört bin) TL geri ödemesiz kira desteği verilebilir.

(1) Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300.000 (üç yüz bin)TL destek sağlanır.

(2) Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

(3) Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

(1) Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık,üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 TL, lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL ve doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

(2) İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 (bin beşyüz) TLolmak üzere, üst limitler dahilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır.

(3) Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve süresine Kurul karar verir. Personel Gideri Desteği için yeni istihdam şartı aranmaz.

İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

(1) Bu destekten; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım ve giderleri için sağlanır.

(2) Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 (yirmibin) TL olup, destek oranı % 100’dür.

Ar-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi en çok 24 (yirmidört) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

Bu program kapsamında her bir proje için verilecek desteklerin üst limit ve oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı
Destek AdıDestek Üst Limiti (TL)Destek Oranı (%)
İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği (Teknopark içi)30.00075
Kira Desteği (Teknopark dışı)24.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği150.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.00075
Personel Gideri Desteği150.00075
Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100
Proje Geliştirme DesteğiProje Danışmanlık Desteği25.00075
Eğitim Desteği10.00075
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği20.00075
Proje Tanıtım Desteği5.00075
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.00075
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği25.00075
Destek başvuruları, değerlendirme, onay ve ödeme koşulları;

(1) İşletme, yalnızca Proje Geliştirme Desteğine ilişkin destek kalemleri için Uygulama Esaslarında belirtilen esaslar dahilinde ilgili KOSGEB Birimine başvuru yapar. Diğer destekler için destek başvurusu yapılmaz, Kurul Kararına göre işlem yapılır.

(2) İlgili KOSGEB Birimi gerekli değerlendirmeyi yapar ve değerlendirme sonucunu işletmeye bildirir.

(3) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek, ödemeye esas belgeleri ilgili KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa, bu durum Programın uygulama esasında ayrıca belirtilir.

(4) İlgili KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, KOSGEB personeli ve/veya İzleyici tarafından yapılır.

(1) Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından başvurusu reddedilen girişimci veya işletme, aynı proje için başka KOSGEB Birimine başvuramaz.

(2) Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında, işletmenin aynı anda bir projesi desteklenir. Projenin tamamlanması halinde, yeni bir proje sunulabilir. Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır.

(3) Projesi tamamlanmış olan işletme tarafından hazırlanacak olan sonuç raporu, Kurul tarafından değerlendirilerek, projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Projenin başarılı/ başarısız tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.

(4) Proje süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda, bu husus Kurulda değerlendirilerek; projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(5) Proje süresinde işletmenin tasfiyesi, kapanması veya kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan işletmenin gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler Kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

(6) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde, bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

(7) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Ancak başvuru sahibinin işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimci olması halinde kendisi ve projede görevli bir ortağı için bu şart aranmaz.

(8) Proje süresi bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir. Bu hüküm tasfiyesi başlayan, kapanan veya Kurul tarafından projesi sonlandırılan işletmeleri kapsamaz.

(9) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

(10) Kurul üyesi öğretim elemanları, projeye görüş verecek öğretim elemanları ile izleyiciye ilişkin hizmet bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanır.

(11) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez. Kapanan işletmeler ile prototipin satılması durumunda satılan prototipin mütemmim cüzü olan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırlar için bu hüküm uygulanmaz.

(12) Program kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(13) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(14) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.


Not: Bu sayfada yer alan bilgiler http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1229/arge-inovasyon-destek-programi sayfasından ve Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı dökümanından derlenmiştir.


© 2014 Her Hakkı Saklıdır. MURAT AKSOY MALİ MÜŞAVİRLİK tarafından tasarlanmıştır. www.MuratAksoy.org